ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
The Center for Academic Services. Mae Fah Luang University.
 

ดร.พนม วิญญายอง

Panom Winyayong,ph.D.

รองอธิการบดี กำกับดูแลศูนย์บริการวิชาการ

Vice-President

     
 

ดร.ต่อพันธ์ ทันดร

Tophan Thandorn,ph.D.

ผู้อำนวยการ
Director

Tel 0 5391 6390 Fax 0 5391 6384
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
 

นายสุชาติ รัตนโรม

Suchart Ratanarome

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant to Director

Tel 0 5391 6448 Fax 0 5391 6384
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.