ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
The Center for Academic Services. Mae Fah Luang University.