HomeStic PageContact Us

 
 
 
4   5
 
1
 

ขอต้อนรับสู่หน้าระบบจัดการข่าว / ประกาศ งานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

  

No Topic View Reply Date post Update
Total 0 Record
Page
 
2   3
Untitled Document
 
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน


 
Untitled Document
x
  x การคัดแยกขยะสารเคมีอย่างง่าย
x คู่มือการใช้งานโปรแกรม
x มาตรการการจัดการของเสียฯ
x อัตราค่าบริการกำจัด Waste
ข้อมูลข่าวประกาศ
x สืบค้นข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

 
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
Scientific and Technological Instruments Center
Mae Fah Luang University, ChiangRai Thailand.
Tel. 053-916208, 053-916222 Fax. 053-916212
 
โปรแกรมนี้ปรับปรุงจาก โปรแกรมจัดการของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chula Waste Track v.2007