BG-7-01

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และเป็นเวทีการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และการต่อยอดทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนาใช้ประโยชน์ รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน