แจ้งวิทยากรพิเศษไม่สามารถบรรยายตามที่ได้แจ้งไว้

ดร.กฤษณา3

เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เนื่องจากศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ มีปัญหาด้านสุขภาพกระทันหันต้องพักรักษาตัว ทำให้ไม่สามารถบรรยายตามที่ได้แจ้งไว้ ในนามของคณะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 2 ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
คณะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งที่ 2