กำหนดการประชุม

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงาน โดย
ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
09.15 – 09.30 น. กล่าวเปิด โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09.30 – 09.45 น. อธิการบดีมอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพ
09.45 – 10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานนวัตกรรมและพัฒนายั่งยืน”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี ไตรสนธิ
ผู้บุกเบิกพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย
10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การอนุรักษ์สมุนไพรไทยตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. - นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ลำดับที่ 1-3 (ห้องประชุมคำมอกหลวง)
- นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ลำดับที่ 4-6 (ห้องประชุมพู่ระหง)
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ลำดับเลขคี่ (ลานหน้าลิฟต์ ชั้น 5)
16.00 – 16.30 น. นำผู้เข้าร่วมประชุมไปร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ สวนพฤกษศาสตร์ มฟล.
16.30 – 17.30 น. เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
17.30 – 20.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ ณ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20.00 น. เป็นต้นไป นำผู้เข้าร่วมประชุมกลับมาส่ง ณ M-square

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.40 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง How to write a scientific paper in ethnobotany
โดย Prof. Dr.Henrik Balslev
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ Department of Bioscience - Ecoinformatics and Biodiversity, Aarhus University ประเทศเดนมาร์ก
09.40 – 10.40 น. - นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ลำดับที่ O 7-9 (ห้องประชุมคำมอกหลวง)
- นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ลำดับที่ O 10-12 (ห้องประชุมพู่ระหง)
10.40 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. - นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ลำดับที่ O 13-15 (ห้องประชุมคำมอกหลวง)
- นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ลำดับที่ O 16-17 (ห้องประชุมพู่ระหง)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ลำดับที่ P เลขคู่ (ลานหน้าลิฟต์ ชั้น 5)
14.00 – 14.15 น. ประกาศผลรางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์
14.15 – 14.30 น. พิธีปิด

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

08.00 – 16.30 น.  ทัศนศึกษาเส้นทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน*

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***