ติดต่อสอบถาม

อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
เบอร์โทรศัพท์: 081 764 9028

คุณจารุวรรณ ศรีวิลัย
เบอร์โทรศัพท์: 053 916 775

อีเมล: ebtc2@mfu.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053 916 775 โทรสาร: 053 916 776