ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 13.45 - 14.45 น.

ห้องคำมอกหลวง

คำมอกหลวง
13.45-14.05 O-01 Janjira Muenrew Plant diversity and utilization in Wiang Nong Lom wetland, Mae Chan District, Chiang Rai Province
14.05-14.25 O-02 Prateep Panyadee Characteristics and Plant Diversity in Karen Homegardens
14.25-14.45 O-03 Kotchaphan Sisakhon พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของตะเคียนเฒ่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

ห้องพู่ระหง

พู่ระหง
13.45-14.05 O-04 Rossawan Intarasirisawat Management Model of Commercial Plant Propagators for Supporting Agroforestry System Aspect: Case Study in Khoa Pu, Sribanphot District, Phatthalung Province
14.05-14.25 O-05 เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ การทดสอบพรรณไม้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อการทำวนเกษตรในสวนยางพาราเชิงเดี่ยว
14.25-14.45 O-06 เบ็ญจวรรณ เบ็ญ บัวขวัญ กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย "สืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู พืชภูมิปัญญาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนลุ่มน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง”

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 09.40 – 12.00 น.

ห้องคำมอกหลวง

คำมอกหลวง
9.40-10.00 O-13 เกรียงไกร บรรจงเมือง ศึกษาศักยภาพสารประกอบทางเคมีของพืชภูมิปัญญาลุ่มน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (กรณีศึกษาชุมชนต้นน้ำ คลองท่าแนะ)
10.00-10.20 O-14 จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งเท้ายายม่อม
10.20-10.40 O-15 Jintana Suwannamanee ผลของการเสริมสารสกัดอัญชัน ในอาหารไก่ไข่
11.00-11.20 O-16 Suriya Kaewta ผลของการเสริมสารสกัดอัญชัน ในอาหารไก่เนื้อ
11.20-11.40 O-17 ภัทราพร ผูกคล้าย การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและสารพอลิฟีนอลิกจากสารสกัดชำมะเรียง และฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์

ห้องพู่ระหง

พู่ระหง
9.40-10.00 O-07 จุณจะรา ทุยไธสง Efficiency of Bio-fertilizer on Growth and Grain Yield of Organic Jasmine Rice
10.00-10.20 O-08 ปริศนา วงศ์ล้อม การเพาะขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พืชภูมิปัญญาลุ่มน้ำคลองท่าแนะจังหวัดพัทลุง (กรณีศึกษาต้นน้ำ กลางน้ำ)
10.20-10.40 O-09 นายสันติ วัฒฐานะ การอนุรักษ์พืชสมุนไพรของชุมชนท้องถิ่นในอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
11.00-11.20 O-10 ไชยยง รุจจนเวท เพี้ยงในปล้องไม้ไผ่ จะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้หรือไม่
11.20-11.40 O-11 สุขุมาภรณ์ แก้วแสงใส การใช้ประโยชน์พืชสีย้อมของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดลำพูน
11.40-12.00 O-12 Warasri Saengkrajang การพัฒนาข้าวเกรียบผักหวานบ้านและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์