ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

ลำดับโปสเดอร์ ชื่อ ชื่อบทความ
P-01 นางสาว สุภาภรณ์ อุดมทรัพย์ ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ของว่านพญาวานร (Pseuderanthemum palatiferum)
P-02 นางสาวจารุวรรณ ชูเชิด ฤทธิ์ต้านทานแบคทีเรียของพอลิแซ็กคาไรด์ที่สกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดส้มโอ (Citrus maxima (Burm.) Merrill)
P-03 ธิดารัตน์ ดวงยอด สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านโรคลมจังหวัดเชียงราย
P-04 Jureeporn Nounmusig การพัฒนาตำรับอาหารกลางวันจากพืชผักท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
P-05 สมบูรณ์ คำเตจา การกระจายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบเชียงแสน
P-06 ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด สารประกอบพอลิฟีนอลิก แอนโทไซยานิน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเนื้อและเมล็ด ของมะเขือเทศพื้นบ้าน
P-07 วัลภา เหลือแหล่ ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระของสกัดด้วยน้ำของสาหร่าย
P-08 กัญญารัตน์ รักษาแก้ว ฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยน้ำของไข่น้ำ (Wolffia sp.)
P-09 กรกนก ตั้งจิตมั่น พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
P-10 จรัญ มากน้อย การใช้ประโยชน์ต้นค้อ ในบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
P-11 กรกนก ทองกันยา พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเขมรถิ่นไทยและกูย จังหวัดศรีสะเกษ
P-12 สมฤดี นิลทอง ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์กาแฟอราบิก้า ด้วยเทคนิค EST-SSRs
P-13 เทียมหทัย ชูพันธ์ สถานภาพและการใช้ประโยชน์ไผ่บริเวณลำน้ำมูล
P-14 วรางรัตน์ ง่วนชู ตำรับซุปไก่สมุนไพรชาวม้ง Hmong Chicken Herb Soup Recipe
P-15 ปรารถนา สำริดเปี่ยม การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาภายนอกในจังหวัดลำพูน
P-16 วิทยา ปองอมรกุล องค์ความรู้พืชสมุนไพรของชาวกะเหรี่ยงโปว์ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
P-17 อรนุช สุขอนันต์ ผลของอายุการใช้งานและสารช่วยติดสีต่อประสิทธิภาพของสีย้อมโครโมโซมที่สกัดจากผลสดก้างปลาแดง (Phyllanthus reticulatus Poir.)
P-19 สุรพล แสนสุข พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชวงศ์ขิงในจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย
P-20 Rachanee Nammatra ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรของชุมชนตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
P-21 เอื้อมพร จันทร์สองดวง ศักยภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียของพืชสมุนไพร 5 ชนิด ที่ใช้โดยหมอยาพื้นบ้านใน อ. เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
P-22 ฐนันดร์ศักดิ์ เพชรภักดี การใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงพื้นที่สวนในบ้าน บริเวณอาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
P-23 กสานติ์ หาญชนะ การใช้ประโยชน์พื้นบ้านของพืชสกุล Rubus L. (Rosaceae) ในประเทศไทย
P-24 สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ หวายและการใช้ประโยชน์จากหวายอย่างยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น
P-25 ณัชชา ไชยสูง การใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านในจังหวัดลำพูน
P-26 Vassana Musa สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสจากน้ำเงาะ
P-27 Pacharaporn Sangyojarn ศึกษาการเติบโตของหัวเท้ายายม่อมที่ปลูกด้วยเมล็ด