เกี่ยวกับการประชุม

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพืชที่ได้สะสมจากชนรุ่นหนึ่งและถ่ายทอดสู่รุ่นหนึ่งตลอดระยะเวลา ซึ่งอาจมีการสูญหายไปบ้างตามกาลเวลาและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่อาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญในการดำรงชีวิต ถูกแทนที่ด้วยสังคมโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์จากพืชและทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้ได้สูญหายไป จึงควรมีการศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านี้ไว้ ซึ่งการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านเป็นพื้นฐานและสามารถนำไปประยุกต์ศึกษาวิจัยได้อีกหลากหลายสาขาตามประโยชน์ใช้สอย อาทิ ด้านพฤกษอนุกรมวิธาน พฤกษนิเวศ เภสัชศาสตร์ มานุษยวิทยา ฯลฯ นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านยังเป็นแนวทางในการต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านและพัฒนาการใช้พืชพื้นเมือง ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และเป็นเวทีการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และการต่อยอดทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนาใช้ประโยชน์ รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

วัตถุประสงค์
  • เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักและสามารถนำไปใช้ประโยชน์
  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่าง อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
  • เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและบุคลากร