หนังสือแสงแห่งปัญญา

cover-bg3

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มอบนโยบายให้สำนักวิชาต่างๆ นำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ทดลองและนำไปสอดแทรกอยู่ในรายวิชาต่างๆ ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นว่าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้นำมาซึ่งแรงบันดาลใจในการพัฒนาคน กอปรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ยึดมั่นปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ “ปลูกป่า สร้างคน” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาโดยตลอด หนังสือ “แสงแห่งปัญญา” จึงเปรียบเสมือนมรดกทางปัญญา ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแสงส่องทางในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาตลอดมา

btn light-01 btn light-02