จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 1390 รายนาม
ชื่อ - สกุล วันที่ลงนาม
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปรางนลาฎ์ กิตติจารุภักดี และครอบครัว วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายทอง และนางเปียทิพย์ ซิงห์ พร้อมครอบครัว วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสรารัตน์ แสงขำ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นาย กิตติชาติ กิตติวัฒนกุล วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายธิติ วัฒนธ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ฉัตรชัย เอกทัศน์ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิสรา รัตตศิริ และครอบครัว วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางวิพารัตน์ เสนะเปรม และครอบครัว วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิชาติ สมตา วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุ้งระวี อ่อนอ่างคำ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ชยพล เชยกลิ่น และครอบครัว วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายเริงชัย แววจินดา และครอบครัว วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า ญาดาภูบดี ศรีทาหาญ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ลลิตา บุญญฤทธิ์ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า Beaufort monique วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายฟิลเดอร์ริล์ คอร์นิล FREDERIC CORNIL วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสายสมร บุญผูก คอร์นิล วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยศวิมล ชินไตรภพ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า Nakharin tangkiattikhun วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณภัทร พยัพพฤกษ์ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุพรรษา เจนกสิสาท และครอบครัว วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนวพรรษ ทองด้วง วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพจน์ ไชยมาตย์ และครอบครัว วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า... วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายธนาพันธ์ กันหาชัย วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุวรรณี เจริญ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางศรุตา ถำท้วม วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิรัตน์ ตุงใย - นางสาวอรวรรณ สิทธิแก้ว พร้อมครอบครัว วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาณิสรา เกตวัลห์ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรรณพรรษา เวียงโอสถ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจีรนันท์ วันดี วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัฒนา ค้ากำยาน วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายธวัชชัย สวัสดี และ ครอบครัวสวัสดี วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วรวรรณ สุตะวงค์ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย โปรทา วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ทันตแพทย์ พรรษกร แสงแก้ว วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดารารัตน์ ฟักสอน วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤชยา ปทุมวัน วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายชัชชากุล กาตาสาย วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายสรรเพชญ บริบูรณ์ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายพันธ์พงศ์ กองตุ้ย วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายจีรพงษ์ คีลาวงค์ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นายปริญญา เทพพายัพ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทรกันย์ ทองใหญ่ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชิสา สุขประเสริฐ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววารุณี แก้วบุญเรือง วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวงของคนไทย ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและแผ่นดินไทย ในหลวงของคนไทย สถิตย์ในใจคนไทยทุกดวงตลอดไป พระมหากษัตริย์ ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย ขอให้ดวงวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สถิตย์ในสรวงสวรรค์ ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว ขอตั้งจิตสืบสานพระราชปณิธานของพระบาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จะเป็นคนดีของแผ่นดิน ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ภายใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายมนตรี อุตระกาศ และครอบครัว #ภูมิใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่๙ #ทรงเป็นในหลวงของพวกเรา #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จุฑาภรณ์ คำภีระอินทร์ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

กำลังแสดงหน้า 20 จากทั้งหมด 28 หน้า

หน้าแรก| ก่อนหน้า   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19   หน้า 20   21     22     23     24     25     26     27     28   ถัดไป | หน้าสุดท้าย