ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 2562

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอแสดงความยินดีกับอาจารย […]

ข่าวสาร กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อสอบ การวัดและประเมินผลข้อสอบ ในรายวิชาการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Touris)”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธาน […]

AEDO Transformation

การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยและ "อาจารย์" เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจัดตั้งหน่วยพัฒนาการเรียนการสอนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ หน่วยพัฒนาการเรียนการสอนยังมุ่งมั่นในการ เสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อีกด้วย