ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ สูงสุด 30,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ […]

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

รางวัล/ผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนตำราและหนังสือ

ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผลงานประเภทตำรา/หนังสือ/หนังสือแปล เข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผล […]

Application ที่น่าสนใจ

Nearpod

Nearpod  Nearpod เป็นแอปพลิเคชันสําหรับบริหารจัดการสื่อ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนวิจัยในชั้นเรียน

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ สูงสุด 30,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ […]

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ สูงสุด 30,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข […]