ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยชั้นเรียน

เมื่อท่านคลิกที่ข้อความ "คลิกเพื่อลงทะเบียน" ระบบจะขอให้ท่าน Sign in เข้าสู่ MFU mail ก่อน

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้าระบบ MFU mail

 • Username ของท่านเป็น ชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วยเครื่องหมาย " . " และนามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษรแรก ตัวอย่างเช่น สำหรับอาจารย์ชื่อ Mr.Harry Potter จะมี username เป็น harry.pot@mfu.ac.th
 • Password เป็นรหัสพนักงาน (ท่านสามารถเปลี่ยน Password ได้เมื่อเข้าสู่ระบบ MFU mail)

สำหรับท่านที่มีปัญหาในการใช้ MFU mail โปรดแ้จ้งศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางอีเมล์ superadmin@mfu.ac.th เบอร์โทรภายใน 6397

***อาจารย์ใหม่ หมายถึง อาจารย์ที่เริ่มปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 2 ปี (นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน)

 

product-document-management-300x300 เอกสารการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
0001 ประกาศมฟล เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนทุน การจัดสรร และวิธีการจ่ายเงินทุนอุดหนุน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
[DOWNLOAD]
0002 บันทึกข้อความ

 •  บันทึกข้อความนำส่งเสนอโครงการวิจัย 
 • บันทึกข้อความนำส่งเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและรายงานทางการเงิน
 • บันทึกข้อความนำส่งเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แบบตีพิมพ์)
 • บันทึกข้อความนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ส่งส่วนที่ 1)
 • บันทึกข้อความนำส่งผลงานตีพิมพ์ (ส่งส่วนที่ 2)
[DOWNLOAD]

[DOWNLOAD]

[DOWNLOAD]

[DOWNLOAD]

[DOWNLOAD]

0003

แบบเสนอโครงการสำหรับเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

[DOWNLOAD]
004 คู่มือและแบบฟอร์ม

 • รายงานความก้าวหน้างานวิจัย
 • รายงานทางการเงิน
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • แบบฟอร์มสรุปผู้บริหาร
 • แบบฟอร์มสุรปผลงานวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์
[DOWNLOAD]

[DOWNLOAD]

[DOWNLOAD]

[DOWNLOAD]

005 ขั้นตอนการดำเนินงาน : งานทุนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 [DOWNLOAD]