ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาภาษา

 

 

product-document-management-300x300 เอกสารการขอรับทุนพัฒนาภาษา

0001

ประกาศ มฟล. เรื่องทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ

[DOWNLOAD]

0002

บันทึกข้อความนำเสนอโครงการ 

[DOWNLOAD]

0003

แบบคำขอรับทุนและหนังสือรับรองคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

[DOWNLOAD]

0004

ฐานข้อมูล ความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

[DOWNLOAD]