คำสืบค้น จะค้นหาจาก ชื่อทุนโครงการ ชื่อผู้ได้รับทุน
ภาคเรียน/ปีการศึกษา หัวข้อ ผู้ได้รับทุน งบประมาณ
1/2560 โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ ประเภทตำรา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและกระบวนการพยาบาล (Pharmacology for nurses and nursing process) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก 30000
2/2559 โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ ประเภทตำรา General Chemistry 1 (เคมีทั่วไป 1) อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ 50000
2/2561 โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ ประเภทตำรา เรื่อง คำอธิบายกฎหมายแพ่งว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บึงไกร 40000
1/2562 โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ ประเภทหนังสือ เรื่อง คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขั้นตอนก่อนการฟ้องคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ 40000