คำสืบค้น จะค้นหาจาก ชื่อทุนโครงการ ชื่อผู้ได้รับทุน
ภาคเรียน/ปีการศึกษา หัวข้อ ผู้ได้รับทุน งบประมาณ
1/2560 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและกระบวนการพยาบาล (Pharmacology for nurses and nursing process) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก 30000
2/2559 General Chemistry 1 (เคมีทั่วไป 1) อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ 50000