ภารกิจหลักของหน่วยงาน

00

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยแบ่งงานเป็นฝ่ายงาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1  ด้านการจัดการทั่วไป
1.1.1 งานด้านสารบรรณ
–  ออกเลขหนังสือรับ –หนังสือออก ของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน
–  รับ-ส่ง เอกสารทางไปรษณีย์
–  จัดเก็บเอกสาร และ แบบฟอร์มต่างๆ          
1.1.2 งานด้านเลขานุการผู้บริหาร
– รับรองอธิการ และผู้บริหาร
– รับรองผู้มีอุปการคุณและแขก ของมหาวิทยาลัย
1.1.3 งานด้านงบประมาณ
–  สำรวจ  วิเคราะห์  รวบรวม การจัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
–  ควบคุม ตรวจสอบ ทบทวน การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
–  ขออนุมัติเพิ่มเติม/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1.1.4 งานด้านการเงิน
–  จัดทำรายการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำรองจ่าย
–  ลงบัญชีควบคุมการใช้เงินสำรองจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย
–  จัดทำบัญชีระบบ EXPRESS INTERNAL
–  จัดทำสรุปรายการทางการเงิน
1.1.5 งานด้านพัสดุ
–  สำรวจรายการ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ
–  ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง วัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำหน่วยฯ
–  จัดทำทะเบียนควบคุม/ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจำหน่วยฯ
1.1.6 งานด้านดูแลระบบ
–  ควบคุม ดูแลการใช้ระบบ Video Conference ของหน่วยฯ
                                –  ทดสอบระบบ VCS ตามการประสานงานจากศูนย์ IT
–  ควบคุม ดูแล การใช้อุปกรณ์/วัสดุ คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์
–  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯ

1.2  ด้านประสานงานทั่วไป
1.2.1  งานด้านประสานงานของหน่วยงานต่างๆ
                                – ประสานการดำเนินการต่าง ๆ  ให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
1.2.2  งานด้านการรับ-จ่าย เช็ค ให้ส่วนการเงินและบัญชี
– ตรวจสอบเช็คจ่ายที่ได้รับมา
– รับเช็ค และ เอกสารการจ่ายเช็ค
– โทรแจ้งบริษัทตามหน้าเช็ด ให้เข้ามารับเช็ค
–  ตรวจสอบเอกสารในการมารับเช็ค
–  ส่งรายชื่อบริษัทที่มารับเช็คให้ส่วนการเงินเป็นรายวันทางโทรสาร
–  ทำสรุปการจ่ายเช็ค ให้ส่วนการเงินเป็นรายงวด      
1.2.3  งานด้านการขายเอกสารซื้อ/จ้าง  หนังสือค่ำประกัน และสัญญาคู่ฉบับ ให้ส่วนพัสดุ
– รับเอกสาร/ขายเอกสาร
– ส่งรายชื่อผู้มาขอซื้อเอกสารให้ส่วนพัสดุ
– นำเงินค่าขายเอกสารฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
– จัดทำใบนำส่งเงิน
– นำส่งเอกสารต้นฉบับ
1.2.4  งานด้านรับสมัครงาน ให้ส่วนการเจ้าหน้าที่
–  ให้ข้อมูลการรับสมัครงาน
–  รับสมัคร
–  ส่งเอกสารการสมัครไปส่วนการเจ้าหน้าที่
–  จัดเตรียมสถานที่ ทดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ งาน
–  จัดส่งเอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ                
1.2.5  งานด้านการประชาสัมพันธ์
–  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
–  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย
–  ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์  ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2.6  งานด้านประสานงานการจัดเตรียมการประชุมต่างๆ เช่น
–  ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
–  ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
–  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
–  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
–  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์จีน
–  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
–  ประชุมคณะกรรมการสรรหา ต่าง ๆ
–  ประชุมคณะกรรมการการจัดตั้งหลักสูตรต่าง ๆ
1.2.7  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
–  งานพิธีการต่าง ๆ
–  เข้าร่วมประชุมแทน
–  เข้าร่วมกิจกรรมแทน

2   ฝ่ายบริการวิชาการ
2.1  งานประสานงานการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
–  รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม
–  เตรียมสถานที่/ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
–  รับรอง ดูแล ผู้เข้าอบรม
2.2  งานด้านการเรียนการสอน
–  ประสานการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาบัณฑิต
–  ประสานการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
–  ประสานงานหลักสูตรระยะสั้น และ ระยะยาว ของสำนักวิชาต่าง ๆ
–  รับรองอาจารย์ชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ           
–  รับสมัครนักศึกษา
–  ส่งใบสมัคร และหลักฐานการสมัคร ไปส่วนรับนักศึกษา
–  ประสานงานเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กับ ส่วนทะเบียนฯ
–  เก็บค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าทำบัตรนักศึกษา
–  ประสานงานการลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอม
–  ประสานงานเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา
–  ประสานงานการขึ้นทะเบียบบัณฑิต