ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

  1. ผลิตบัณฑิต
  2. วิจัย
  3. บริการวิชาการแก่สังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  5. ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน