Right & Permissions

 

► ต้นฉบับที่ผู้เขียนบทความส่งมาเสนอเพื่อตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน


►ต้นฉบับที่ผู้เขียนบทความส่งมาเสนอเพื่อตีพิมพ์ ควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนบทความ
และไม่ได้คัดลอก ตัดทอน หรือนำผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้มีการอ้างอิงที่เหมาะสม


►ต้นฉบับที่ผู้เขียนบทความส่งมาเสนอเพื่อตีพิมพ์ จะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจะต้องจัดรูปแบบการจัดพิมพ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร


►ผู้เขียนบทความ จะต้องแก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 


►ผู้เขียนบทความ ยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กองบรรณาธิการกำหนดวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences

ได้รับการจัดกลุ่มวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)