วันไหนไหนไม่สำคัญเหมือน..วันชัย ศิริชนะ..ชนะใจด้วยความดี

วันไหนไหนไม่สำคัญเหมือน..วันชัย ศิริชนะ..ชนะใจด้วยความดี ครอบครัว มฟล. รวมใจจัดกิจกรรม “งานวันชัย” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า และลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีและจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 28 เมษายน 2562 นั้น ตัวแทนชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ขึ้นกล่าวความในใจที่มีต่อ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแสดงความรักและขอบคุณตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปีเต็มในความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อก่อร่างสร้างมหาวิทยาลัยในสวนแห่งนี้ ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน พร้อมสืบสานแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในอันที่จะปลูกป่า..สร้างคน รวมทั้งความใส่ใจที่มอบให้แก่ครอบครัว มฟล. มาเสมอ ทั้งกับคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ในหลากหลายบทบาทที่สร้างความประทับใจให้แก่ชาวมหาวิทยาลัยตลอดมาและตลอดไป รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี (อธิการบดีปัจจุบัน)      “ในวันนี้ ครอบครัว มฟล. ได้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันชัย เพื่อแสดงความรัก ความขอบคุณและกตเวทิตาคุณ ต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง […]

อำลาโดยตำแหน่งแต่ความผูกพันยังคงอยู่ตลอดไป

“อำลาโดยตำแหน่งแต่ความผูกพันยังคงอยู่ตลอดไป”  รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวกับครอบครัว มฟล. ในกิจกรรม “งานวันชัย” เนื่องในโอกาสจะพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีในวันที่ 28 เมษายน 2562 นี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ชาวพนักงาน มฟล. รวมใจจัดกิจกรรม “งานวันชัย” ให้แก่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะที่เป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้ง และจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวันที่ 28 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ โดยกิจกรรมเริ่มต้นในเวลา 16.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นตัวแทนชาว มฟล. ขึ้นกล่าวแสดงความรักและความขอบคุณแด่อธิการบดี จากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความในใจจากตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนพนักงาน ตัวแทนคณาจารย์ ต่อมาทุกคนรับชมวีดิทัศน์ อธิการบดีของเรา ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของอธิการบดีผู้ก่อตั้งจากอดีตจวบจนปัจจุบัน และในช่วงเวลาสำคัญ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ […]

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนแพทย์-โรงพยาบาล-ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนแพทย์ – โรงพยาบาล – ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ      ในปีที่ 20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้ง “ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” โดยมุ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพครบวงจร และเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ชั้นนำ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ที่มีมาตรฐานและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปทุกระดับ โดยมีแนวคิดสำคัญคือ “จะไม่มีผู้ป่วยคนใดที่ถูกปฏิเสธการรักษา เพราะความยากจน” โดยในศูนย์การแพทย์แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ และศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center)      รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยระยะแรกพร้อมให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น ทั้งการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน โรคอายุรกรรมทั่วไป รวมทั้งคลินิกทันตกรรมของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทั้งนี้จะดำเนินการขยายไปสู่การรักษาระดับสูงในระยะต่อไป      “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความมุ่งหวังตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะผลิตแพทย์ชั้นนำให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชุมชน ในขณะที่เราดำเนินการสำนักวิชาแพทยศาสตร์นั้น เราก็ได้ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น […]

อธิการบดี กล่าวเปิดใจในวันครอบครัว มฟล. มีความสุขที่ได้ทำงานกับชาวมหาวิทยาลัยทุกคน

อธิการบดี กล่าวเปิดใจในวันครอบครัว มฟล. มีความสุขที่ได้ทำงานกับชาวมหาวิทยาลัยทุกคน      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจกรรมวันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2561 เพื่อเป็นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง ในสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง โดยมีกิจกรรมทั้งการรับประทานอาหารร่วมกัน ชมการแสดง และรับแจกของรางวัลจากผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เข้าร่วมงาน รวมทั้งชาวพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง      ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้กล่าวกับชาวพนักงานมหาวิทยาลัย ความว่า “ผมได้พูดในโอกาสต่างๆ และพูดในความรู้สึกจากใจจริงมาตลอดว่า 20 ปีที่ผ่านมานั้น เราอยู่กันแบบพี่น้องในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาโดยตลอด อยู่ด้วยความสมัครสมานสามัคคี มีอะไรก็ช่วยกันทำให้สำเร็จ และสิ่งที่เกิดจากความสมัครสมานสามัคคีก็เป็นผลให้มหาวิทยาลัยของเราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ จากบุคลากรไม่กี่คนจนมี 1,700 คนในวันนี้ […]

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีแนวนโยบายที่สำคัญก็คือการให้การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ ดังคำกล่าวของอธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้กล่าวไว้ว่า “จะไม่มีนักศึกษาคนใดที่มีความสามารถที่จะเรียนได้และอยากเรียน จะต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจน” อันเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินงานของ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา      มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความจำเป็นและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ทั้งจากทุนของมหาวิทยาลัย ทุนจากภาครัฐและเอกชน คือ ทุนการศึกษาสิรินธร ทุนบริจาคทั่วไป ทุนการศึกษาโครงการพิเศษต่างๆ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล และทุนอื่นๆ      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากลแต่ในขณะเดียวกันก็มิได้ลืมที่จะเหลียวแลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาไม่ว่าเนื่องมาจากพื้นฐานทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ไม่เพียงพอที่จะสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยหรือมีฐานะยากจนจนไม่อาจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้โดยความภาคภูมิใจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือการให้โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดถือเป็นหลักการและแนวคิดสำคัญประการหนึ่งในการสร้างคนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะแรกโดยมีนโยบายจากอธิการบดีผู้ก่อตั้งว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดที่เรียนได้และอยากเรียนจะต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจนมหาวิทยาลัยได้มีการระดมทุนจากแหล่งต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในด้านการศึกษาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทั้งทุนบริจาคทั่วไปจากผู้มีจิตศรัทธามอบให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนโครงการพิเศษต่างๆทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาตินอกจากนี้ยังมีทุนอย่างอื่นๆ      ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ปีละประมาณ 10 ถึง 15 ล้านบาทโดยในปีพุทธศักราช 2561 ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไปแล้วกว่า 90,000 คนเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 178 ล้านบาทซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเหล่านั้นสามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้      รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่เหล่านักศึกษาทุน ในโอกาส […]

ทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล : จากป่าน่าน สู่การสร้างแรงบันดาลใจ

ทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล : จากป่าน่าน สู่การสร้างแรงบันดาลใจ      สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ดำเนินโครงการ “คืนป่า คืนชีวิต ให้เมืองน่าน” ที่มีเป้าหมายที่สำคัญในการหยุดยั้งการบุกรุกป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมุ่งเน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีทางเลือกอื่นในการประกอบอาชีพที่จำเป็นต่อชุมชนในอนาคต ไม่กลับไปทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชอื่นที่จะส่งผลให้พื้นที่ป่าจังหวัดน่านกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมอีก รวมถึงสามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่า และส่งเสริมอาชีพการปลูกสมุนไพร       อีกด้านหนึ่งคือการสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะการผลักดันให้เยาวชนและคนในพื้นที่ มีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการเห็นความสำคัญของการศึกษา ที่จะนำไปสู่การการประกอบอาชีพที่ดี ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีพของตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นด้วยนั้น อันเป็นที่มาของ “โครงการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561” ซึ่งได้รับนักศึกษาทุนรุ่นแรกจากจังหวัดน่าน จำนวน 8 คน และกำลังเปิดรับนักศึกษาทุนในรุ่นที่ 2 โดยขยายพื้นที่ผู้ขอรับทุนไปยังจังหวัดเชียงราย พะเยา และแพร่ รวมจังหวัดน่าน เป็น 4 จังหวัด      รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ […]

Plantable Paper : กระดาษปลูกได้’ ของที่ระลึก 20 ปี มฟล.

     ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. ได้จัดทำ “กระดาษปลูกได้” ของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดแนวคิดและปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งหวังสร้างคนคุณภาพออกไปสู่สังคม และมุ่งหมายสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเอื้อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน      ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี และรักษาการหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กระดาษปลูกได้ เป็นความร่วมมือของส่วนประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ และกลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (MEE)      “การที่เราตัดสินใจทำกระดาษปลูกได้เพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาส 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ในการปลูกป่า..สร้างคน ในการสร้างคนนั้นมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาโดยตลอด จนบัดนี้เรามีบัณฑิตออกไปแล้วมากกว่า 20,000 คน ในการปลูกป่าเราก็ไม่ได้ละเว้นเช่นเดียวกัน อย่างน้อยกระดาษปลูกได้น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ทุกคนหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น และเนื่องจากได้นำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นกระดาษ จึงสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” รองอธิการบดี มฟล. กล่าว      กระดาษปลูกได้ ผลิตขึ้นจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงคือ ต้นกล้วย ใบสับปะรด และกระดาษใช้แล้ว ผ่านกระบวนการทำให้เป็นเยื่อกระดาษ โดยส่วนหนึ่งนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่น […]

มฟล.ครบรอบ 20 ปี : พร้อมท้าทายทุกความเปลี่ยนแปลง

มฟล.ครบรอบ 20 ปี : พร้อมท้าทายทุกความเปลี่ยนแปลง 20 ปีแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดด      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 เพื่อปฏิบัติภารกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงสืบสานปณิธาน ‘ปลูกป่า สร้างคน’ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดจนเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคมในทุกโอกาส      โดยได้เปิดการเรียนการสอนนักศึกษารุ่นแรกในปี 2542 จาก 4 สำนักวิชา 2542 เป็น 14 สำนักวิชาในปีการศึกษา 2559 จาก 2 หลักสูตรเป็น 73 หลักสูตรในปัจจุบัน จากนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 62 คน เป็นนักศึกษาประมาณ 15,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 500 คน จากบัณฑิตรุ่นแรกจำนวน 46 คน […]

ครบรอบ 20 ปี สำนักวิชาการจัดการ มฟล.

“ครบรอบ 20 ปี สำนักวิชาการจัดการ มฟล.” เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม Management Fiesta for MFU 20th Anniversary เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสำนักวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2561 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการความเป็นมาของสำนักวิชาและผลงานอันยอดเยี่ยมของทุกสาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมการบริการ และ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน นอกจากนี้ยังมีการจัดเวิร์คช็อป สัมมนาพิเศษ แข่งขันทักษะทางวิชาการ แข่งขันทำอาหาร งานออกร้านทั้งช็อปทั้งชิม ชมหนังกลางแปลง การแสดงบนเวที คอนเสิร์ตจากวงซีซันไฟว์ พร้อมจับแจกของรางวัลมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานล้นหลาม เรียกได้ว่าได้ทั้งความสนุกสนานและประสบการณ์สร้างสรรค์แบบจัดเต็ม ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวในโอกาสพิเศษนี้ว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็มของมหาวิทยาลัยแม่หลวงและสำนักวิชาการจัดการ ทางคณาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ […]

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ 20 ปีแห่งการสถาปนาอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยทุกก้าวย่างที่ได้น้อมนำเอาแนวพระราชปณิธานอันงดงามของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่า…สร้างคน” อันเป็นถ้อยคำเรียบง่าย แต่กลับเป็นเข็มทิศแห่งการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ ก้าวสู่ภารกิจอันแน่วแน่แจ่มชัดของมหาวิทยาลัย 20 ปีเต็มแห่งการเดินทางอันน่าประทับใจ เราเป็นเรือลำใหญ่ที่นำพาเหล่าบัณฑิตมากกว่า 20,000 คน เดินทางถึงฝั่งฝัน สร้างบุคลากรคุณภาพออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยแรงกำลังของบุคลากรในภาระหน้าที่ต่างๆ ที่ประสานความร่วมมือร่วมใจ เป็นฟันเฟืองผลักดันพันธกิจในหลากหลายด้านให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของปวงชน สำหรับชาวมหาวิทยาลัยแล้ว..20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นอีกก้าวสำคัญแห่งความสำเร็จ เป็นเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ และในโอกาสสำคัญเช่นนี้ เหล่าบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยภายใต้พระนามแห่งนี้ และยังคงมุ่งหน้าขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศชาติด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี “ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 […]

1 2