ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนแพทย์-โรงพยาบาล-ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนแพทย์ – โรงพยาบาล – ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ      ในปีที่ 20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้ง “ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” โดยมุ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพครบวงจร และเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ชั้นนำ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ที่มีมาตรฐานและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปทุกระดับ โดยมีแนวคิดสำคัญคือ “จะไม่มีผู้ป่วยคนใดที่ถูกปฏิเสธการรักษา เพราะความยากจน” โดยในศูนย์การแพทย์แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ และศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center)      รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยระยะแรกพร้อมให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น ทั้งการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน โรคอายุรกรรมทั่วไป รวมทั้งคลินิกทันตกรรมของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทั้งนี้จะดำเนินการขยายไปสู่การรักษาระดับสูงในระยะต่อไป      “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความมุ่งหวังตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะผลิตแพทย์ชั้นนำให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชุมชน ในขณะที่เราดำเนินการสำนักวิชาแพทยศาสตร์นั้น เราก็ได้ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น […]

อธิการบดี กล่าวเปิดใจในวันครอบครัว มฟล. มีความสุขที่ได้ทำงานกับชาวมหาวิทยาลัยทุกคน

อธิการบดี กล่าวเปิดใจในวันครอบครัว มฟล. มีความสุขที่ได้ทำงานกับชาวมหาวิทยาลัยทุกคน      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจกรรมวันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2561 เพื่อเป็นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง ในสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง โดยมีกิจกรรมทั้งการรับประทานอาหารร่วมกัน ชมการแสดง และรับแจกของรางวัลจากผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เข้าร่วมงาน รวมทั้งชาวพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง      ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้กล่าวกับชาวพนักงานมหาวิทยาลัย ความว่า “ผมได้พูดในโอกาสต่างๆ และพูดในความรู้สึกจากใจจริงมาตลอดว่า 20 ปีที่ผ่านมานั้น เราอยู่กันแบบพี่น้องในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาโดยตลอด อยู่ด้วยความสมัครสมานสามัคคี มีอะไรก็ช่วยกันทำให้สำเร็จ และสิ่งที่เกิดจากความสมัครสมานสามัคคีก็เป็นผลให้มหาวิทยาลัยของเราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ จากบุคลากรไม่กี่คนจนมี 1,700 คนในวันนี้ […]

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีแนวนโยบายที่สำคัญก็คือการให้การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ ดังคำกล่าวของอธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้กล่าวไว้ว่า “จะไม่มีนักศึกษาคนใดที่มีความสามารถที่จะเรียนได้และอยากเรียน จะต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจน” อันเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินงานของ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา      มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความจำเป็นและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ทั้งจากทุนของมหาวิทยาลัย ทุนจากภาครัฐและเอกชน คือ ทุนการศึกษาสิรินธร ทุนบริจาคทั่วไป ทุนการศึกษาโครงการพิเศษต่างๆ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล และทุนอื่นๆ      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากลแต่ในขณะเดียวกันก็มิได้ลืมที่จะเหลียวแลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาไม่ว่าเนื่องมาจากพื้นฐานทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ไม่เพียงพอที่จะสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยหรือมีฐานะยากจนจนไม่อาจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้โดยความภาคภูมิใจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือการให้โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดถือเป็นหลักการและแนวคิดสำคัญประการหนึ่งในการสร้างคนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะแรกโดยมีนโยบายจากอธิการบดีผู้ก่อตั้งว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดที่เรียนได้และอยากเรียนจะต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจนมหาวิทยาลัยได้มีการระดมทุนจากแหล่งต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในด้านการศึกษาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทั้งทุนบริจาคทั่วไปจากผู้มีจิตศรัทธามอบให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนโครงการพิเศษต่างๆทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาตินอกจากนี้ยังมีทุนอย่างอื่นๆ      ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ปีละประมาณ 10 ถึง 15 ล้านบาทโดยในปีพุทธศักราช 2561 ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไปแล้วกว่า 90,000 คนเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 178 ล้านบาทซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเหล่านั้นสามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้      รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่เหล่านักศึกษาทุน ในโอกาส […]

ทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล : จากป่าน่าน สู่การสร้างแรงบันดาลใจ

ทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล : จากป่าน่าน สู่การสร้างแรงบันดาลใจ      สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ดำเนินโครงการ “คืนป่า คืนชีวิต ให้เมืองน่าน” ที่มีเป้าหมายที่สำคัญในการหยุดยั้งการบุกรุกป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมุ่งเน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีทางเลือกอื่นในการประกอบอาชีพที่จำเป็นต่อชุมชนในอนาคต ไม่กลับไปทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชอื่นที่จะส่งผลให้พื้นที่ป่าจังหวัดน่านกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมอีก รวมถึงสามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่า และส่งเสริมอาชีพการปลูกสมุนไพร       อีกด้านหนึ่งคือการสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะการผลักดันให้เยาวชนและคนในพื้นที่ มีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการเห็นความสำคัญของการศึกษา ที่จะนำไปสู่การการประกอบอาชีพที่ดี ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีพของตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นด้วยนั้น อันเป็นที่มาของ “โครงการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561” ซึ่งได้รับนักศึกษาทุนรุ่นแรกจากจังหวัดน่าน จำนวน 8 คน และกำลังเปิดรับนักศึกษาทุนในรุ่นที่ 2 โดยขยายพื้นที่ผู้ขอรับทุนไปยังจังหวัดเชียงราย พะเยา และแพร่ รวมจังหวัดน่าน เป็น 4 จังหวัด      รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ […]

Plantable Paper : กระดาษปลูกได้’ ของที่ระลึก 20 ปี มฟล.

     ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. ได้จัดทำ “กระดาษปลูกได้” ของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดแนวคิดและปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งหวังสร้างคนคุณภาพออกไปสู่สังคม และมุ่งหมายสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเอื้อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน      ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี และรักษาการหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กระดาษปลูกได้ เป็นความร่วมมือของส่วนประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ และกลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (MEE)      “การที่เราตัดสินใจทำกระดาษปลูกได้เพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาส 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ในการปลูกป่า..สร้างคน ในการสร้างคนนั้นมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาโดยตลอด จนบัดนี้เรามีบัณฑิตออกไปแล้วมากกว่า 20,000 คน ในการปลูกป่าเราก็ไม่ได้ละเว้นเช่นเดียวกัน อย่างน้อยกระดาษปลูกได้น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ทุกคนหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น และเนื่องจากได้นำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นกระดาษ จึงสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” รองอธิการบดี มฟล. กล่าว      กระดาษปลูกได้ ผลิตขึ้นจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงคือ ต้นกล้วย ใบสับปะรด และกระดาษใช้แล้ว ผ่านกระบวนการทำให้เป็นเยื่อกระดาษ โดยส่วนหนึ่งนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่น […]

มฟล.ครบรอบ 20 ปี : พร้อมท้าทายทุกความเปลี่ยนแปลง

มฟล.ครบรอบ 20 ปี : พร้อมท้าทายทุกความเปลี่ยนแปลง 20 ปีแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดด      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 เพื่อปฏิบัติภารกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงสืบสานปณิธาน ‘ปลูกป่า สร้างคน’ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดจนเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคมในทุกโอกาส      โดยได้เปิดการเรียนการสอนนักศึกษารุ่นแรกในปี 2542 จาก 4 สำนักวิชา 2542 เป็น 14 สำนักวิชาในปีการศึกษา 2559 จาก 2 หลักสูตรเป็น 73 หลักสูตรในปัจจุบัน จากนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 62 คน เป็นนักศึกษาประมาณ 15,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 500 คน จากบัณฑิตรุ่นแรกจำนวน 46 คน […]

ครบรอบ 20 ปี สำนักวิชาการจัดการ มฟล.

“ครบรอบ 20 ปี สำนักวิชาการจัดการ มฟล.” เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม Management Fiesta for MFU 20th Anniversary เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสำนักวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2561 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการความเป็นมาของสำนักวิชาและผลงานอันยอดเยี่ยมของทุกสาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมการบริการ และ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน นอกจากนี้ยังมีการจัดเวิร์คช็อป สัมมนาพิเศษ แข่งขันทักษะทางวิชาการ แข่งขันทำอาหาร งานออกร้านทั้งช็อปทั้งชิม ชมหนังกลางแปลง การแสดงบนเวที คอนเสิร์ตจากวงซีซันไฟว์ พร้อมจับแจกของรางวัลมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานล้นหลาม เรียกได้ว่าได้ทั้งความสนุกสนานและประสบการณ์สร้างสรรค์แบบจัดเต็ม ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวในโอกาสพิเศษนี้ว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็มของมหาวิทยาลัยแม่หลวงและสำนักวิชาการจัดการ ทางคณาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ […]

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ 20 ปีแห่งการสถาปนาอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยทุกก้าวย่างที่ได้น้อมนำเอาแนวพระราชปณิธานอันงดงามของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่า…สร้างคน” อันเป็นถ้อยคำเรียบง่าย แต่กลับเป็นเข็มทิศแห่งการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ ก้าวสู่ภารกิจอันแน่วแน่แจ่มชัดของมหาวิทยาลัย 20 ปีเต็มแห่งการเดินทางอันน่าประทับใจ เราเป็นเรือลำใหญ่ที่นำพาเหล่าบัณฑิตมากกว่า 20,000 คน เดินทางถึงฝั่งฝัน สร้างบุคลากรคุณภาพออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยแรงกำลังของบุคลากรในภาระหน้าที่ต่างๆ ที่ประสานความร่วมมือร่วมใจ เป็นฟันเฟืองผลักดันพันธกิจในหลากหลายด้านให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของปวงชน สำหรับชาวมหาวิทยาลัยแล้ว..20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นอีกก้าวสำคัญแห่งความสำเร็จ เป็นเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ และในโอกาสสำคัญเช่นนี้ เหล่าบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยภายใต้พระนามแห่งนี้ และยังคงมุ่งหน้าขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศชาติด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี “ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 […]

ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ให้ข้อคิดนักศึกษาใหม่ มฟล. ถอดบทเรียนจากถ้ำหลวง “สิ่งที่สำคัญกว่าคนเก่งคือคนดี”

ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ให้ข้อคิดนักศึกษาใหม่ มฟล. ถอดบทเรียนจากถ้ำหลวง “สิ่งที่สำคัญกว่าคนเก่งคือคนดี” เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระเยา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (ศอร.) แห่งจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก ได้เดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในกิจกรรม “เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาใหม่กว่า 3,600 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนารถ ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับว่า วันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่กรุณาเดินทางมาพูดคุยกับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือ How to live and learn on campus จัดขึ้นเพื่อหลอมรวมความรู้สึกนึกคิดและความเข้าใจของนักศึกษาใหม่ทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และให้รู้ว่าจะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไร “ในโอกาสพิเศษเช่นนี้เราก็มักจะเชื้อเชิญบุคคลสำคัญ […]

พี่อ้อย-พี่ฉอด แนะน้องใหม่ มฟล. รักและเรียน…อย่างไรให้รอด?

พี่อ้อย-พี่ฉอด แนะน้องใหม่ มฟล. รักและเรียน…อย่างไรให้รอด? มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรม ประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่นในวัยเรียน (Teen Lessons) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้เชิญ พี่อ้อย-พี่ฉอด หรือ นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และ สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา สองกูรูเรื่องความรักจาก Club Friday รายการวิทยุยอดนิยมที่ให้คำปรึกษาปัญหาความรักหลากรูปแบบ เดินทางมาเปิดคลับถึง มฟล. ตอบคำถามของนักศึกษาใหม่ที่มีความสงสัยหลากหลายด้าน รวมทั้งให้คำแนะนำว่าจะบริหารชีวิตเกี่ยวกับการเรียนอย่างไร คบเพื่อนอย่างไร และจัดการเรื่องของหัวใจอย่างไรให้ผ่านไปด้วยดีในวัยเรียน ซึ่งได้ให้ข้อคิดโดนใจเหล่าน้องใหม่ มฟล. ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,600 คน ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ให้การต้อนรับ ตลอด 2 ชั่วโมงเต็มบนเวที พี่อ้อย-พี่ฉอด ได้แนะนำน้องๆ มฟล. […]