มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีแนวนโยบายที่สำคัญก็คือการให้การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ ดังคำกล่าวของอธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้กล่าวไว้ว่า “จะไม่มีนักศึกษาคนใดที่มีความสามารถที่จะเรียนได้และอยากเรียน จะต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจน” อันเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินงานของ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา

     มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความจำเป็นและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ทั้งจากทุนของมหาวิทยาลัย ทุนจากภาครัฐและเอกชน คือ ทุนการศึกษาสิรินธร ทุนบริจาคทั่วไป ทุนการศึกษาโครงการพิเศษต่างๆ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล และทุนอื่นๆ

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากลแต่ในขณะเดียวกันก็มิได้ลืมที่จะเหลียวแลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาไม่ว่าเนื่องมาจากพื้นฐานทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ไม่เพียงพอที่จะสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยหรือมีฐานะยากจนจนไม่อาจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้โดยความภาคภูมิใจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือการให้โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดถือเป็นหลักการและแนวคิดสำคัญประการหนึ่งในการสร้างคนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะแรกโดยมีนโยบายจากอธิการบดีผู้ก่อตั้งว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดที่เรียนได้และอยากเรียนจะต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจนมหาวิทยาลัยได้มีการระดมทุนจากแหล่งต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในด้านการศึกษาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทั้งทุนบริจาคทั่วไปจากผู้มีจิตศรัทธามอบให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนโครงการพิเศษต่างๆทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาตินอกจากนี้ยังมีทุนอย่างอื่นๆ

     ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ปีละประมาณ 10 ถึง 15 ล้านบาทโดยในปีพุทธศักราช 2561 ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไปแล้วกว่า 90,000 คนเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 178 ล้านบาทซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเหล่านั้นสามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้

     รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่เหล่านักศึกษาทุน ในโอกาส พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 676 ทุน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า ว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา การได้รับทุนการศึกษาก็เหมือนได้รับโอกาสในชีวิต เพื่อให้ได้เล่าเรียนจนจบการศึกษา เชื่อว่านักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะศึกษาเล่าเรียนให้จบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง เพื่อประโยชน์ของครอบครัว และเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป ผู้ที่มอบทุนการศึกษาให้เขามีความมุ่งหวังอันบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว ก็คือหวังให้ผู้ที่ได้รับทุนเป็นคนดี มีความสำเร็จในชีวิต ดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสมกับที่หลายท่านได้สนับสนุนให้โอกาส ให้ทุนในการศึกษาเล่าเรียน และสุดท้ายขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิต ประพฤติตนเป็นคนดีสมความต้องการของสมเด็จย่า”

     ทุนการศึกษา เป็นส่วนผลักดันที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ มุ่งหวังให้มีคุณสมบัติคือ เป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ ทั้งทางด้านภาษาและองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความคิดกว้างไกลและสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

     ในการประชุม นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า อธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้กล่าวกับนักศึกษาทุน กยศ. กว่า 2,000 คน ความตอนหนึ่งว่า โครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานี้ทางรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นด้วยเล็งเห็นว่า มีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากที่มีความจำเป็นต้องการได้รับความสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ 

    “ความจริงคนที่มีความรู้ความสามารถทางสติปัญญามีอยู่มากในประเทศไทย แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มีโอกาสได้เล่าเรียน ด้วยเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือ ความยากจน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียนที่ต้องจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นโครงการที่ดี เพราะทำให้คนมีสติปัญญามีความสามารถในการเล่าเรียน ได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทำให้คนเหล่านี้สามารถนำวิชาความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดความเติบโตก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่ โดยกองทุนมีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือ เมื่อยืมไปแล้วต้องใช้คืน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบใช้เงินกองทุนคืน โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 ซึ่งถือว่าน้อยมาก การใช้คืนมีข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือว่าเงินที่ใช้คืนจะหมุนเวียนไปสู่คนอื่นๆ รุ่นน้องของเราก็จะได้เอาเงินนี้ไปใช้ศึกษาเล่าเรียน”

     “การที่ทุกคนมาใช้กองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อศึกษาเล่าเรียน ไม่ใช่สิ่งที่น่าละอาย แต่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าเราเป็นผู้ที่ใฝ่ดีใฝ่เรียน เพื่อให้การศึกษาเป็นสะพานที่ทอดให้นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ เมื่อเราจบการศึกษาไปเป็นคนมีคุณภาพ ก็สามารถดูแลตนเองได้ และอย่าลืมที่จะต้องให้คืนกลับไปสู่สังคม จากการที่เราได้รับโอกาสมาแล้ว การที่เราได้เรียนถือว่าทำให้เราเพิ่มความสามารถ มีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมากขึ้น โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดการพัฒนา ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้า”

     “สิ่งที่เราจะตอบแทนสังคมได้ก็คือ การเรียนให้ดีที่สุด ทำตัวให้เป็นพลเมืองดีที่สุด ขยันทำกิจการงานให้ดีที่สุด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ล้วนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้หล่อหลอมเหล่านักศึกษามาโดยตลอด ให้มีบุคลิกภาพของความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวง มีความแตกต่างจากนักศึกษาของที่อื่น เป็นบุคลิกเฉพาะนักศึกษาของเรา คือ 1.อยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่สร้างสรรค์ 2.มีความสามารถในการปรับตัวได้ 3.มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการได้

     “การเริ่มต้นมาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างแรกที่ต้องปรับตัว คือการมาอยู่หอพักร่วมกับเพื่อนใหม่ที่ไม่รู้จัก ห้องละ 4 คน สิ่งนี้ต้องเป็นการสอนเกี่ยวกับการปรับตัวร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม บทเรียนแรกเป็นการปรับตัวเข้ากับสภาวะสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่เคยคุ้นเคย ไม่เคยกินอาหารแบบนี้ ไม่เคยเดินเรียน ในห้องสอนเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องปรับตัว เรียนเป็นภาษาจีนก็ต้องปรับตัว การปรับตัวในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องนิดเดียว ถ้าเทียบกับโลกการทำงานจริงข้างนอก ดังนั้นในมหาลัยจึงเป็นการเริ่มต้นสอนเรื่องการปรับตัวให้กับพวกเธอ การปรับตัวเป็นสิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา”

     “เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพยายามปลูกฝังให้กับนักศึกษา ก็คือมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อมีความพร้อมสามารถเป็นผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจ ปรับตัวได้และปรับตัวเป็นผู้ประกอบการได้ อยากให้ใช้เวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมกับสิ่งนี้ อย่าก้มหน้าก้มตาเรียนที่อาจารย์สอนอย่างเดียว ต้องคิดปรับตัว เตรียมพร้อมให้สามารถอยู่รอดในอนาคต ไม่ว่าจะทำงานในองค์กรหรือเป็นผู้ประกอบการเอง โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่เรียนอะไรเลยแล้วจะประสบความสำเร็จ แต่คนที่มีความพร้อมและปรับตัวได้เท่านั้นที่จะอยู่รอด นี่คือสิ่งที่แม่ฟ้าหลวงจะสอนให้นักศึกษาของเราทุนคน” อธิการบดี กล่าว

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีภารกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมาจากนักศึกษาในปีแรกจำนวน 62 คนเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 คนในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากการบ่มเพาะทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยได้มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ให้มากที่สุดตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะจากการศึกษานอกห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อหล่อหลอมและบ่มเพาะให้นักศึกษาที่มาจากต่างถิ่นฐานทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและทุกทวีปทั่วโลก มีบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยแต่ละกิจกรรมล้วนมาจากหลักคิดสร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมใช้งาน สามารถทำงานได้ในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ด้วยมุ่งหวังให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีประสบการณ์และความพร้อมในการออกไปสู่โลกของการทำงานและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้และภูมิทำไปแล้วมากกว่า 20,000 คน

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม พร้อมออกไปสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง และเป็นพลเมืองดีของชาติ โดยใช้หลักการเพื่อให้นักศึกษามีความอ่อนน้อม เคารพในความเป็นผู้มีอาวุโส ยึดมั่นในระเบียบวินัย ธำรงไว้ซึ่งระเบียบประเพณีอันดีงาม และถึงพร้อมด้วยความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งมีน้ำใจที่ดีต่อคนรอบข้าง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ตามที่มุ่งหวังโดยครบถ้วน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการสร้างคนที่สำคัญประการหนึ่ง โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าไปจนถึงสำเร็จการศึกษา