20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บนเส้นทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ 20 ปีแห่งการสถาปนาอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยทุกก้าวย่างที่ได้น้อมนำเอาแนวพระราชปณิธานอันงดงามของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ "ปลูกป่า...สร้างคน" อันเป็นถ้อยคำเรียบง่าย แต่กลับเป็นเข็มทิศแห่งการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ ก้าวสู่ภารกิจอันแน่วแน่แจ่มชัดของมหาวิทยาลัย

20 ปีเต็มแห่งการเดินทางอันน่าประทับใจ เราเป็นเรือลำใหญ่ที่นำพาเหล่าบัณฑิตมากกว่า 20,000 คน เดินทางถึงฝั่งฝัน สร้างบุคลากรคุณภาพออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยแรงกำลังของบุคลากรในภาระหน้าที่ต่างๆ ที่ประสานความร่วมมือร่วมใจ เป็นฟันเฟืองผลักดันพันธกิจในหลากหลายด้านให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของปวงชน

สำหรับชาวมหาวิทยาลัยแล้ว..20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นอีกก้าวสำคัญแห่งความสำเร็จ เป็นเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ และในโอกาสสำคัญเช่นนี้ เหล่าบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยภายใต้พระนามแห่งนี้ และยังคงมุ่งหน้าขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศชาติด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

รองอธิการบดี

"ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน 2561 นี้ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยได้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ซึ่งได้ดำเนินการตามเป้าหมาย ตามพันธกิจ และปณิธานที่ตั้งไว้ในทุกด้าน ทั้งการสร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม สิ่งหนึ่งที่ประทับใจก็คือการที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัย ตามแนวดำเนินงาน New Different Better ซึ่งเราสามารถตอบโจทย์สิ่งที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาไม่ใช่แค่ในท้องถิ่น หรือในเขตภาคเหนือเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

“ในการครบรอบ 20 ปี เราได้มองเห็นความสำเร็จที่เป็นผลมาจากสิ่งที่พวกเราทำนับจากวันเริ่มต้น และในอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะได้เห็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ชาวมหาวิทยาลัยจะทำร่วมกันนับแต่วันนี้ไป หากจะให้อวยพรในโอกาสวันเกิด สำหรับสถาบันแห่งนี้อาจไม่ใช่ถ้อยคำอวยพร หากแต่เป็นภารกิจและกำลังใจที่ฝากฝังให้กับประชาคมชาวแม่ฟ้าหลวงที่จะได้เดินหน้าร่วมกันพัฒนาสถาบันแห่งนี้ ให้เติบโตก้าวหน้าต่อไปในอนาคต"

ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร

พนักงานคนแรกของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

"เป็นพนักงานคนแรกของมหาวิทยาลัย เข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ได้เห็นพัฒนาการทุกด้านจากที่ไม่มีอะไรเลย จนเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เติบโตในปัจจุบัน ต้องชื่นชมนักศึกษารุ่นแรกที่เข้ามาในตอนที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีอะไรเลย แต่เขามีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยจะทำให้เขาสำเร็จการศึกษาได้

“หากถามว่ารักแม่ฟ้าหลวงไหม? ...มันเป็นความผูกพันเพราะอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้น ระยะเวลา 20 ปีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฟังดูเหมือนยาวนาน แต่ว่าเรายังต้องเดินต่อไปอีกไกล และสิ่งที่อยากให้คงอยู่กับแม่ฟ้าหลวง คือความเป็นแม่ฟ้าหลวง เพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะไปเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นได้ อยากเห็นพัฒนาการของแม่ฟ้าหลวงยิ่งๆ ขึ้นไป"

อาจารย์ ดร. สุทธิพร พินิจสุวรรณ

นักศึกษารุ่นที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

"จากสมัยที่เป็นนักศึกษารุ่นแรก จนมาทำงานเป็นอาจารย์ในวันนี้ ได้เห็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด อย่างเช่นต้นไม้เล็กๆ ที่เราเคยไปปลูกกับเพื่อนบนดอยหลังมหาวิทยาลัย มันเจริญเติบใหญ่ในวันนี้ คล้ายเป็นตัวแทนว่าเราได้เจริญเติบโตมาด้วยกัน ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อนอื่นก็ต้องขอสุขสันต์วันเกิด อยากจะให้มีพัฒนาการแบบนี้ไปเรื่อยๆ และอยากให้บรรยากาศแห่งความสุข มีความสนุกสนานแบบนี้ตลอดไป"

สุชาดา พัฑฒนะ (ป้าตุ่ม)

พนักงานลำดับที่ 4 อดีตหัวหน้าส่วนทะเบียนและประมวลผล

ปัจจุบัน พนักงานอาวุโส

"ในฐานะของพนักงานที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2542 จากวันนั้นจวบวันนี้ ได้เห็นมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการมาโดยตลอดทั้งด้านกายภาพ และด้านวิชาการ ในวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สิ่งที่อยากเห็นในก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยคือการสร้างนักวิชาการและนักวิจัยที่มีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น เพื่อผลิตผลงานวิจัยดีๆ ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

"อยากให้คำจำกัดความของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และให้บริการทางการแพทย์แก่ปวงชนชาวไทยสืบไป"

คุณโชติศิริ ดารายน

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงราย

นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

"ในฐานะสื่อมวลชนที่มองเห็นมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น เวลานั้นจังหวัดเชียงรายมีความต้องการมหาวิทยาลัย โดยมีการผนึกกำลังกันจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจนภาคการเมือง ในอันที่ต้องการให้เกิดมหาวิทยาลัยของเชียงรายขึ้น รวมทั้งได้ร่วมกันรณรงค์ผลักดันกระทั่งบรรลุผลก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตามที่มุ่งหวัง เวลานี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้งแล้ว ในฐานะสื่อมวลชนเห็นว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย นำโดยอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ดำเนินการได้เกินกว่าที่ได้ตั้งความหวังไว้ไปมาก เรียกได้ว่า...เกินความฝัน

“เมื่อมีทีมงานมีความสามารถ ทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเจริญเติบโตในด้านต่างๆ แบบก้าวกระโดด ทั้งการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งมีสำนักวิชาที่สังคม ที่ตลาดแรงงานต้องการ เป็นที่ยอมรับไม่เฉพาะในประเทศแต่เป็นระดับสากล อีกทั้งยังเกิดศูนย์การแพทย์ฯ ขึ้นมา พวกเราสื่อมวลชนมองความเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยด้วยความยินดี สำหรับก้าวต่อไปในปีที่ 20 ไปสู่อนาคตข้างหน้า ในฐานะสื่อมวลชนมองว่าการรักษาคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาไว้อย่างหนักแน่นมั่นคง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของสถาบันการศึกษา ตลอดจนสร้างนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้าต่อไป"

กิตติวัฒน์ วัฒนะกิจ

นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

"ในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์ ในเร็วๆ นี้เราจะมีศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงโรงพยาบาลทันตกรรม ผมหวังว่าจะทำให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดและเท่าเทียมกัน ในฐานะของแพทย์ในอนาคตผมก็อยากเป็นแพทย์ที่ดี ได้ดูแลสุขภาพของทั้งพี่น้องชาวเชียงรายและประชาชนในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สิ่งที่อยากเห็นต่อไปในอนาคต คืออยากให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ทั้งในด้านการศึกษาและด้านการแพทย์ สร้างบุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้แก่ประเทศไทย"

Styliani Gkovesi (from Greece)

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

"สิ่งที่ฉันชอบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็คือสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมให้ทำมากมาย สิ่งที่ดีอีกอย่างคือมีเพื่อนที่มาจากหลายประเทศ เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น ในโอกาสครบรอบ 20 ปี อยากบอกว่าขอขอบคุณ สำหรับทุกสิ่งดีๆ และโอกาสหลายๆ อย่าง ที่ทำให้รู้จักผู้คนที่น่ารัก เพื่อนที่ดี อาจารย์ที่ดี และทำให้ฉันได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น"

Adam Michael Kileel (from Canada)

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์

"ถ้ามหาวิทยาลัยเป็นเพื่อนคนหนึ่ง ในโอกาสวันเกิดครบรอบ 20 ปี ผมอยากบอกว่า ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ให้กัน"

น.ส.กมลพรรณ สายวงค์ใจ

นักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ได้รับทุนการศึกษาสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

"ที่หนูมีโอกาสได้เรียนหนังสือ ก็เพราะว่าได้รับทุนการศึกษาสิรินธร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนนี้ทำให้หนูได้เดินตามความฝันว่าอยากจะเป็นพยาบาลมาตั้งแต่เด็ก การได้รับทุนของมหาวิทยาลัยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของหนูเลยก็ว่าได้ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็อยากให้ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสตลอดไป และสนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแบบนี้ เพื่อที่น้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะได้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนที่หนูได้รับ"

พราวดารา หงษ์สามสิบเจ็ด

นักศึกษาทันตแพทย์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

"20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนูว่าเป็นก้าวที่สำคัญ แต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่จำนวนปี แต่เป็นเรื่องของคุณภาพและความพร้อมทางด้านการศึกษา ระยะเวลา 20 ปี เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควร การเติบโตที่มองเห็นได้ชัดเจนอาจจะเป็นตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ปัจจุบันดูทันสมัยมากขึ้น แต่มหาวิทยาลัยยังไม่หยุดพัฒนาแน่นอน ในแต่ละปีเราจะได้เห็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและความพร้อมที่มากขึ้น เช่นเดียวกับเราที่โตขึ้น มหาวิทยาลัยก็โตขึ้น เราก็เติบโตไปพร้อมๆ กัน"

เสถียร ต๊ะต้องใจ

เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา

"รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงานตรงนี้ การดูแลไม้ดอกไม้ประดับเป็นงานละเอียดอ่อน ต้องทำด้วยมือและทำด้วยใจ ตั้งแต่การเพาะเมล็ดเล็กๆ จนเติบโต ท่านอธิการบดีเคยถามว่าถ้าเข้ามาอยู่แม่ฟ้าหลวงแล้วจะทำให้แม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างไร ก็ตอบท่านว่าจะทำให้พื้นที่ทุกส่วนเขียวขจี ท่านบอกว่าขอให้ทำจริงนะแล้วฉันจะคอยดูเธอ ในปีที่ 20 นี้ก็ขอให้มหาวิทยาลัยของเราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ผลิตนักศึกษาคุณภาพและทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยของเราขจรขจายไปไกล ทั่วโลกเลย"