ครบรอบ 20 ปี สำนักวิชาการจัดการ มฟล.

"ครบรอบ 20 ปี

สำนักวิชาการจัดการ มฟล."

เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม Management Fiesta for MFU 20th Anniversary เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสำนักวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2561 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการความเป็นมาของสำนักวิชาและผลงานอันยอดเยี่ยมของทุกสาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมการบริการ และ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน นอกจากนี้ยังมีการจัดเวิร์คช็อป สัมมนาพิเศษ แข่งขันทักษะทางวิชาการ แข่งขันทำอาหาร งานออกร้านทั้งช็อปทั้งชิม ชมหนังกลางแปลง การแสดงบนเวที คอนเสิร์ตจากวงซีซันไฟว์ พร้อมจับแจกของรางวัลมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานล้นหลาม เรียกได้ว่าได้ทั้งความสนุกสนานและประสบการณ์สร้างสรรค์แบบจัดเต็ม

ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวในโอกาสพิเศษนี้ว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็มของมหาวิทยาลัยแม่หลวงและสำนักวิชาการจัดการ ทางคณาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นในงาน Management Fiesta for MFU 20th Anniversary นับเป็นการแสดงพัฒนาการและศักยภาพของสำนักวิชาการจัดการ ซึ่งมุ่งหวังอยากให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวถึงด้านการจัดการเรียนการสอนตลอด 20 ปีที่ผ่านมาว่า “สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรามีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 7 หลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักสูตรด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมการบริการ และธุรกิจการบิน โดยสาขาด้านการบินแบ่งเป็น3 สาขาคือ งานบริการการบิน ธุรกิจโลสิสติกส์ทางการบิน และการปฏิบัติการทางการบิน”

“ความมุ่งหวังของเรา คืออยากให้นักศึกษาและบัณฑิตที่จบออกไปทุกคน มีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะเข้าสู่โลกของการทำงาน และการแข่งขันในตลาดแรงงาน บัณฑิตของเราจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของทักษะทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะในด้านทักษะวิชาชีพที่เขาเรียนในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งโดยรวมก็จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของประเทศ ออกไปเป็นบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศอีกภาคส่วนหนึ่ง สำนักวิชาการจัดการมีหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยวโดยตรง อุตสาหกรรมการบริการ หรือธุรกิจการบิน ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และมีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของบ้านเรา”

“ล่าสุด หลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยว และการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เพิ่งได้รับการรับรองจาก THE-ICE ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ให้การตรวจรับรองสถาบันการศึกษาต่างๆ ในหลักสูตรการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการ โดยได้รับความเชื่อถือในระดับโลก ซึ่งหลากหลายประเทศและมหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองจาก THE-ICE โดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรอง 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบริการ และหลักสูตรธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลักสูตรของเรามีมาตรฐานในระดับสากล มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาบุคลากรออกไปเป็นบุคลากรที่สำคัญของโลกต่อไป” คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าว

The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) เป็นองค์กรที่ให้การประเมินคุณภาพการศึกษาและรับรองมาตรฐานในระดับสากล มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเรียนการสอนในด้านการท่องเที่ยว การบริการ การจัดงาน และศิลปะการประกอบอาหารระดับโลก โดยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ปัจจุบันมีเครือข่าย 35 สมาชิก จาก 17 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทางสำนักวิชาการจัดการ ได้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก และได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล และ THE-ICE ได้เดินทางมาตรวจประเมิน ณ มฟล. เมื่อวันที่ 17-19 เมษายน 2561 และต่อมาในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 THE-ICE ได้มีหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐาน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการให้ผลการรับรองอยู่ในระดับดีเลิศ มีผลรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี ค.ศ. 2018 - 2023 ใน 3 สาขาคือ

1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (BBA in Tourism Management)

2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (BBA in Hospitality Industry Management)

3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (BBA in Aviation Business Management)

นับเป็นความมุ่งมั่นของสำนักวิชาการจัดการ ในการดำเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ