Plantable Paper : กระดาษปลูกได้’ ของที่ระลึก 20 ปี มฟล.

     ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. ได้จัดทำ “กระดาษปลูกได้” ของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดแนวคิดและปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งหวังสร้างคนคุณภาพออกไปสู่สังคม และมุ่งหมายสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเอื้อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน

     ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี และรักษาการหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กระดาษปลูกได้ เป็นความร่วมมือของส่วนประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ และกลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (MEE)

     “การที่เราตัดสินใจทำกระดาษปลูกได้เพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาส 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ในการปลูกป่า..สร้างคน ในการสร้างคนนั้นมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาโดยตลอด จนบัดนี้เรามีบัณฑิตออกไปแล้วมากกว่า 20,000 คน ในการปลูกป่าเราก็ไม่ได้ละเว้นเช่นเดียวกัน อย่างน้อยกระดาษปลูกได้น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ทุกคนหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น และเนื่องจากได้นำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นกระดาษ จึงสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” รองอธิการบดี มฟล. กล่าว

     กระดาษปลูกได้ ผลิตขึ้นจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงคือ ต้นกล้วย ใบสับปะรด และกระดาษใช้แล้ว ผ่านกระบวนการทำให้เป็นเยื่อกระดาษ โดยส่วนหนึ่งนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่น อีกส่วนนำไปเจือสีผสมอาหารใส่แม่พิมพ์เป็นรูปใบไม้สีเขียว และรูปดอกไม้สีแดงสลับเหลืองซึ่งสอดคล้องกับสีของมหาวิทยาลัยคือสีแดง-ทอง โดยนำเมล็ดพันธุ์ของ “เหลืองเชียงราย” และ “ชงโค” ที่คัดแล้ว นำมาติดไว้ตรงกลางของดอก นำไปตากให้แห้ง จากนั้นนำมาประกอบและตกแต่งจนเกิดเป็น “กระดาษปลูกได้” การ์ดที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปี มฟล. ที่นำไปปลูกได้จริง หรือเก็บไว้เป็นของที่ระลึก เพื่อใช้ส่งต่อความภาคภูมิใจของชาวแม่ฟ้าหลวง ในการทำหน้าที่สร้างคนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และเปรียบดอกไม้ที่เบ่งบานสวยงามแทนนิมิตรหมายถึงความเจริญก้าวหน้า ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสืบไป