Menu

logo-150px

TeaInstitute Mea Fah Luang University

จดหมายข่าวชา

Tea News 28-4_001จดหมายข่าวชา ปีที่ 7 ฉบับที่ 28 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-“Tribes” วิถีชา กาแฟ จังหวัดเชียงราย

– การใช้ประโยชน์จากถั่วลิสงธาตุอาหารของต้นชา

– มหัศจรรยย์ชาขาวเพื่อสุขภาพ

– เค้กชาเขียวเนยสด

 อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสถาบันชา

IMG_5875

สนับสนุนการเรียนการสอน

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิ ...

factorydownload newsletterpartnerโครงการหมู่บ้านวิท2