Menu
25611129_๑๘๑๑๓๐_0105

สถาบันชา ให้คำแนะนำกระบวนการแปรรูปชาอัสสัม

46843561_10157052780619802_7664307970787770368_o

สถาบันชา ให้สัมภาษณ์ข้อมูลอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย

DSC_1344

สถาบันชาได้รับเชิญร่วมต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่น

6112561สวนชาดอยตุง_๑๘๑๑๐๙_0009

สถาบันชาร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเพื่อต่ออายุหนังสืออนุญาตสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญญาลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย”

45299615_10156996075044802_8030610239516573696_o

สถาบันชาได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

11-12102561_๑๘๑๐๑๙_0004

สถาบันชา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครู กศน. และบุคลากรในท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นวิทยากรท้องถิ่น : โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน

IMG_1176

สถาบันชา จัดกิจกรรมอบรมการประเมินและปรับปรุงสถานที่ผลิตเมี่ยงหมักและชาเมี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับรองสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้น (Primary GMP) : โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง

25611019_๑๘๑๐๑๙_0002

สถาบันชา ให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ใบชาของชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี

แม่พริก รอบ 2_๑๘๐๔๑๘_0051

กิจกรรมการสร้างระบบการจัดการวัตถุดิบ การจัดการแปลงชาเพื่อเข้าสู่ระบบอินทรีย์ ครั้งที่ 4 โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก

IMG_0985

สถาบันชาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตชาในพื้นที่ตำบลวาวี : โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก

1 2 3 14