Menu
1E6A0661

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชงกาแฟ “บาริสต้า (Barista)” ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ

DSC_1716

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชงกาแฟ “บาริสต้า (Barista)” ขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษา

IMG_3726

ทีมนักวิจัยสถาบันชาและกาแฟเข้าร่วมอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการแปรรูปกาแฟ

IMG_3941

สถาบันชาและกาแฟ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากจังหวัดน่าน

S__40427530

สถาบันชาและกาแฟร่วมสัมมนาหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพกาแฟไทยยุคการค้าเสรี”

19163_๒๐๐๑๒๑_0037

สถาบันชาและกาแฟร่วมจัดงานอบรมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกกาแฟในหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟไทย”

AHEO6541

สถาบันชาและกาแฟ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างอาจารย์ใหม่

IMG_5269

สถาบันชาและกาแฟลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกกาแฟบ้านปางขอน

121162_๑๙๑๑๑๒_0006

สถาบันชาและกาแฟสนับสนุนการเรียนการสอน

181062 บริษัท ชา 101 จำกัด_๑๙๑๐๒๑_0018

สถาบันชาและกาแฟ ร่วมลงพื้นที่ตรวจคุณภาพมาตรฐานผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญญาลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย

1 2 3 17