logo-150px

TeaInstitute Mea Fah Luang University

จดหมายข่าวชา
 • จดหมายข่าวชา ปีที่ 8 ฉบับที่ 33 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
  แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  – ประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชา-กาแฟ
  – การระดมความคิดเห็นการจัดทำ ยุทธศาสตร์เชียงราย เมืองแห่งชา และกาแฟ
  – เกรดของใบชา (TEA GRADES)
  – Is Tea Safe During Pregnancy? Teas To Drink And Teas To Avoid.
  – ไดฟูกุชาเขียวถั่วแดง

อ่านเพิ่มเติม | ดาวน์โหลด

กิจกรรมสถาบันชา

factory download newsletter partner โครงการหมู่บ้านวิท2 button-โครงการวิจัยเพื่อชุมชน-01