logo-150px

TeaInstitute Mea Fah Luang University

จดหมายข่าวชา
 • จดหมายข่าวชา ปีที่ 8 ฉบับที่ 32 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
  แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  – อิชิตัน องค์กรเอกชนผู้มีส่วนผลักดันและสร้างคุณค่าเกษตรกรชา จ.เชียงราย
  – กระบวนการผลิตกับคุณค่าของชา
  – การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชา
  ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม | ดาวน์โหลด

กิจกรรมสถาบันชา

factory download newsletter partner โครงการหมู่บ้านวิท2 button-โครงการวิจัยเพื่อชุมชน-01