Menu

กิจกรรมอบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชา ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับใบชาสดและการผลิตด้วยระบบอินทรีย์ (ครั้งที่ 1) : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา       อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง  วงศ์สกุล และอาจารย์ ดร.จันทรารักษ์  โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมอบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชา ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับใบชาสดและการผลิตด้วยระบบอินทรีย์ (ครั้งที่ 1) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นำโดย   นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และในการฝึกอบบรมครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูง
นายพนม มณีรัตน์ มาร่วมเป็นวิทยากร ณ หอประชุมหมู่บ้านปางค่า หมู่ที่ 8 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยรายเอียดการอบรม ได้แก่ การตัดแต่งต้นชา การกำจัดวัชพืช การทำปุ๋ยจากไส้เดือน และการบำรุงรักษาต้นชา ตลอดจนถึงการจัดทำข้อมูลการจัดการแปลงและปริมาณผลผลิตของเกษตรกรแต่ละราย เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์   ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ทำให้เกษตรกรได้รู้ถึงระบบการจัดการวางแผนการดูแลจัดการแปลงชาของตนเอง  รวมทั้งทำให้มีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพ