Menu

สถาบันชาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในงาน (Field Day) ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน ได้จัดงาน
วันถ่ายทอดองค์ความรู้ (Field Day) ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลเรือง
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายพศวีร์  สมศักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ซึ่งในงานดังกล่าว ได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันการมัดใบเมี่ยงสด และในงานยังได้มีฐานการเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับชา ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ฐานที่ 1 ตำนานชาอัสสัม (เมี่ยง) ฐานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาอัสสัม (เมี่ยง) ฐานที่ 3 การพัฒนาสู่ชาอินทรีย์ ฐานที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ฐานที่ 5 ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น ในการนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้เรียนเชิญ
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำฐานที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  ในเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการผลิตชาอินทรีย์ และการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สปาจากเมี่ยง ได้แก่ การทำสบู่เหลว เป็นต้น ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรสนใจร่วมฝึกปฏิบัติการทำสบู่เหลวเป็นจำนวนมาก       โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้ง  เป็นการให้บริการงานทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่สนใจอีกด้ว