Menu

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่
คณะทำงาน ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งสถาบันชา ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับชา อาทิเช่น สายพันธุ์ชา ประเภทของชา ขั้นตอนการผลิตชา กระบวนการแปรรูปชาที่มีคุณภาพ รวมถึงผลงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชา และนอกจากนี้แล้วยังได้สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี อีกด้วย ณ สำนักงานสถาบันชา อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง