Menu

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา ผศ.ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ได้ร่วมต้อนรับคณบดี คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งสถาบันชา ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับชา อาทิเช่น ประวัติความเป็นมาของชา สายพันธุ์ชาชนิดต่างๆ ประเภทของชา ขั้นตอนการผลิตชา และวิธีกระบวนการแปรรูปชาให้มีคุณภาพ นอกจากนี้เเล้วยังได้มีการสาธิตการทดสอบชิมชา เเต่ละประเภท ซึ่งต่างได้รับความสนใจทั้งจากคณะอาจารย์และนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 6 (S6)
และสำนักงานสถาบันชา อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง