Menu

กิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สปาจากเมี่ยง ครั้งที่ 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นำโดย นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สปาจากเมี่ยง ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้เชิญ อาจารย์ ดร. นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล  อาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เรื่อง การฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์แชมพูผสมครีมนวด และการทำผลิตภัณฑ์โลชันและครีมบำรุงผิว เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังได้มีสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน
ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านได้เดินทางมาเข้าร่วมอบรมด้วย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ทั้งนี้
ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาแม่ลอย และเกษตรกรในโครงการต่างมีความสนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยง ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต