Menu

อบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชา ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับใบชาสดและการผลิตด้วยระบบอินทรีย์ (ครั้งที่ 2) : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา อาจารย์ ดร. จันทรารักษ์  โตวรานนท์ ได้จัดกิจกรรมอบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชา ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับใบชาสดและการผลิตด้วยระบบอินทรีย์ (ครั้งที่ 2) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นำโดยนายนาวิน อินทจักร
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมหมู่บ้านแม่หาง หมู่ที่ 7 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยรายเอียดการอบรม ได้แก่ การทำปุ๋ยยูเรียน้ำ และการทำน้ำหมักชีวภาพกำจัดวัชพืช โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)  นายเลิศศักดิ์ สุกุลบุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนอกจากนี้แล้วได้เชิญอาจารย์
ดร. จันทรารักษ์  โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวิทยากร การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง และให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูชา เป็นต้น จากการอบรมดังกล่าว ทำให้เกษตรกรได้รู้ถึงระบบการดูแลจัดการแปลงชาของตนเอง รู้จักแมลงศัตรูชา และวิธีการกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมีสามารถทำเองได้ รวมถึงการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองซึ่งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยมาใช้อีกด้วย