Menu

อบรมการสร้างแนวความคิดและผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดการผลิตชาตามความต้องการของตลาด : การแปรรูปชาในรูปแบบอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา ผศ.ดร.ธีรพงษ์  เทพกรณ์ อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล และอาจารย์ ดร. จันทรารักษ์  โตวรานนท์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมการสร้างแนวความคิดและผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดการผลิตชาตามความต้องการของตลาด : การแปรรูปชาในรูปแบบอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นำโดยนายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมหมู่บ้านแม่หาง หมู่ที่ 7 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยรายเอียดการอบรม ได้แก่ การแปรรูปชาในรูปแบบอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ การฝึกปฏิบัติการทำอาหารที่มีส่วนผสมของชา ได้แก่ ถั่วกวนชาเขียว ซาลาเปาชาเขียว ใบชาทอดกรอบ และฝึกปฏิบัติการทำเมนูเครื่องดื่มชาเขียวมะลิ และชาเขียวผสมน้ำผึ้งมะนาว (พร้อมดื่ม) เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้แล้วยังทำให้เกษตรกรได้รู้ถึงวิธีแปรรูปชาในรูปแบบต่างๆให้ถูกสุขลักษณ์ และยังช่วยเพิ่มรายได้จากการขายใบชาสดและใบชาแห้ง อีกด้วย