Menu

สถาบันชาร่วมจัดนิทรรศการ การจัดเวทีเสวนาแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา ผ่านโครงการชาติพันธุ์อาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป ได้จัดโครงการเวทีเสวนาแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน (Conference on Sustainable Development in the Highlands) ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งในงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากชุมชนที่มีแนวปฏิบัติอย่างเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงจากทุกภาคส่วน และจัดทำเป็นข้อเสนอจากพื้นที่ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล สู่หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ในการนี้ทางสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมจัดนิทรรศการโดยนำเสนอโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านชาอินทรีย์ บ้านปางกิ่ว ตำบนวาวี อำเภอแม่สรวย โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับชุมชนด้วยการส่งเสริมการผลิตชาอินทรีย์ให้ได้คุณภาพมีความปลอดภัยและไม่ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบการผลิตชาอินทรีย์