Menu

กิจกรรมการพัฒนาและต่อยอดการผลิตชาตามความต้องการของตลาด การผลิตชาแห้งให้มีคุณภาพดีเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชนและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์  เทพกรณ์ และอาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและต่อยอดการผลิตชาตามความต้องการของตลาด การผลิตชาแห้งให้มีคุณภาพดีเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชนและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นำโดยนายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยจัดขึ้น
ณ หอประชุมหมู่บ้านปางค่า หมู่ที่ 8 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยรายเอียดการอบรม ได้แก่ กระบวนการแปรรูปชา การฝึกปฏิบัติการทำชาเขียว และเรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตชาและการตรวจสอบคุณภาพชาแห้ง รวมถึงอธิบายวิธีการเก็บใบชา
ที่ถูกต้อง ทำให้เกษตรกรได้รู้ถึงระบบการดูแลจัดการแปลงชาของตนเอง รวมทั้งกระบวนการวิธีแปรรูปชาที่ถูกวิธีและถูกสุขลักษณ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาที่มีคุณภาพ