Menu

แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน “THAI-JAPAN ALLIANCE FOR TEA INDUSTRY”

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา
Thai-Japan Alliance for Tea Industry 

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5  M- Square อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง