Menu

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสัมมนา Thai – Japan Alliance for Tea Industry และพร้อมเป็นศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมชาไทย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  และศูนย์ความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ ร่วมกันจัดงานสัมมนา “Thai – Japan Alliance for Tea Industry” โดยมี รศ.ดร. วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการชาประเทศไทย ผู้ประกอบการชาญี่ปุ่น เกษตรกรผู้ปลูกชา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจในธุรกิจเกี่ยวกับชาและผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจชา ร่วมงานเพื่อนำเสนอชาไทยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสุนนธุรกิจชาไทยรวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการชาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตชาครบวงจร
ที่  M-Square อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการชาอย่างแท้จริง เพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนอชาไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนธุรกิจชาไทย และเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการชาจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยเทคโนโลยีด้านการผลิตชาอย่างครบวงจรกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากประเทศญี่ปุ่น ไปจนถึงการนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดการผลิตชาในอนาคต

โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชา”กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย ผศ.ดร.อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หัวข้อ Thailand Food Innopolis กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมชาของประเทศไทย และอาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ (Be-Logist) หัวข้อ Today and the future for Tea Business Model Innovation เป็นต้น ในงานยังได้มีการนำเสนอ Tea Business in Thailand และ Tea Business in Japan ของผู้ประกอบการชาไทย และผู้ประกอบการชาจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย อีกทั้งยังมีการเสวนากันระหว่างผู้ประกอบการชาจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการแปรรูปชา การบวนการผลิตชา การตลาดของชาไทยและชาของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น