Menu

สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี
พ.ศ. 2560 ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยในปีนี้ได้เน้นในเรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่น หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้สถาบันชาได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในเรื่อง ชากับวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสถาบันชาได้นำเสนอ วิธีการปรับปรุงสภาพพื้นที่สวนชา ให้มีผลผลิตจำนวนที่มากขึ้น โดยการแผ่วถางตัดหญ้า การดูแลรักษาต้นชา เช่น การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และวิธีการนำใบชามาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มต่างๆ อาหารเมนูชาประเภทต่างๆ และได้เพิ่มเติมจัดแสดงข้อมูลสายพันธุ์ชาในประเทศไทย ให้นักเรียนได้รู้จักต้นชาและสัมผัส ต้นชาจีน ต้นชาอัสสัม  เป็นต้น นอกจากนี้แล้วได้มีกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับชา และเล่นเกมส์โยนเมล็ดชา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีนักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก