Menu

สนับสนุนการเรียนการสอน

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดการเรียนการสอนวิชา Tea & Coffee ในหัวข้อ Green tea processing สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 มีภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชาเขียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิชาเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยสถาบันชาได้สนับสนุนวัตถุดิบใบชาสด
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในกระบวนการกรรมวิธีผลิตชาเขียวและเป็นการฝึกปฏิบัติผลิตชาจริง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ อาคารปฏิบัติการ 4 (S4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง