Menu

สถาบันชาร่วมจัดนิทรรศการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตชา ในงาน “Chiang rai Coffee -Tea & Green Food Festival 2017”

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Chiang rai Coffee-Tea & Green Food Festival 2017”
ภายใต้หัวข้อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนชา ซึ่งอาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หมู่บ้านคือ โครงการหมู่บ้านชาอินทรีย์ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และโครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าเยี่ยมชมบูธดังกล่าวร่วมกับนายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่
25-27 สิงหาคม 2560 ณ ลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ซึ่งในงานนี้สถาบันชาได้นำเสนอผลการดำเนินงานของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ 2 แห่ง ซึ่งเป้าหมายในการดำเนินงานหมู่บ้านชาอินทรีย์
ได้มุ่งเน้นนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาหมู่บ้านในด้านการผลิตชาให้มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อการบริโภค การแปรรูปชาจะใช้กระบวนการผลิตที่ง่าย และเหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อผลิตสินค้าชาให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เริ่มดำเนินการเป็นปีที่ 2 หมู่บ้านดังกล่าวนี้
มีเป้าหมายเพื่อนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเมี่ยงให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเมี่ยง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป