Menu

สถาบันชาร่วมจัดแสดงนิทรรศการชา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว ได้จัดนิทรรศการ พร้อมนำเสนอการทำแผนพัฒนา 3 ปี “ม่อนล้านโมเดล ท่องเที่ยววิถีชุมชน”
ให้แก่ คณะผู้บริหารจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  ในการนี้ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เชิญ สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชา และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับชา อาทิเช่น ชากับวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงสวนชาเก่าที่ขาดการดูแล การดูแลบำรุงรักษาสวนชา และการแปรรูปชาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรสนใจเป็นจำนวนมาก โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนมีรายได้ ลดรายจ่ายและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อให้เกิดการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ต่อไปในอนาคต