Menu

สถาบันชาร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ “งานเทศกาลกาแฟและชา Chiang Rai ASEAN Coffee&Tea 2017”

จังหวัดเชียงรายร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)ได้กำหนดจัดงานเทศกาลกาแฟและชา Chiang Rai ASEAN Coffee&Tea 2017 ขึ้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงศักยภาพการผลิตกาแฟของจังหวัดเชียงรายที่ได้ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริจนประสบความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “สานต่องานที่พ่อสร้าง” ในงานนี้ได้เรียนเชิญนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่
31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ณ บริเวณชั้น G  ควอเทียร์ อเวนิว ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร

ในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยที่พ่อสร้าง” นำเสนอภาพประวัติการทรงงานด้านชาและกาแฟของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการ “กาแฟของพ่อ จากเชียงรายสู่สากล” และนิทรรศการแสดงศักยภาพการผลิตชา กาแฟของจังหวัดเชียงราย เป็นต้น ทั้งนี้ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้เชิญ
สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้การจัดงาน Chiang Rai ASEAN Coffee&Tea 2017 โดยสถาบันชา ได้นำนำเสนอผลการดำเนินงานของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่
1. หมู่บ้านชาอินทรีย์ บ้านปางกิ่ว ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป้าหมายในการดำเนินงานหมู่บ้านชาอินทรีย์
ได้มุ่งเน้นนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาหมู่บ้านในด้านการผลิตชาให้มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อการบริโภค การแปรรูปชาจะใช้กระบวนการผลิตที่ง่าย และเหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อผลิตสินค้าชาให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น
2. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านเกี๋ยงดอย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยได้เริ่มดำเนินการเป็นปีที่ 2 หมู่บ้านดังกล่าวนี้มีเป้าหมายเพื่อนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเมี่ยงให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเมี่ยง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต