Menu

กิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงในรูปแบบอาหารต่างๆ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงในรูปแบบอาหารต่างๆ ณ หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมี่ยงในรูปแบบอาหารต่างๆ อาทิเช่น
การทำเยลลี่เมี่ยง และการทำเมี่ยงสลัด เป็นต้น ทั้งนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาแม่ลอย และเกษตรกรต่างมีความสนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมี่ยง ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย และทำให้เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และชุมชนได้มากขึ้น