Menu

การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีแผนการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 ณ หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดย อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่กับกำดูแล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2560ที่ผ่านมารวมถึงข้อมูลการพัฒนา และความก้าวหน้าของกลุ่มให้กับทางคณะผู้ประเมิน ได้รับฟังและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกในกลุ่มต่างให้ความร่วมมือและมีความเข้าใจโดยพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มต่อไป