Menu

กิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงในรูปแบบอาหารต่างๆ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงในรูปแบบอาหารต่างๆ ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมี่ยงในรูปแบบอาหารต่างๆ ได้แก่ การทำกัมมี่เมี่ยง และการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาแม่ลอย ต่างมีความสนใจที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมี่ยง และพัฒนาให้มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น