Menu

สัมภาษณ์ทำข่าว เรื่อง “ชาเชียงราย”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ทางศูนย์ข่าวไทยรัฐ เชียงราย ได้เดินทางเข้าพบ อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสัมภาษณ์ทำข่าว เรื่อง ชาเชียงราย พร้อมทั้งขอสัมภาษณ์ถึงสาระความรู้เกี่ยวกับชา การบริการของสถาบันชาต่อชุมชน การยกระดับชาเชียงราย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชา และโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับชา เป็นต้น โดยจะออกอากาศทางสื่อเทคโนโลยี และสื่อดิจิตอล ในเร็วๆนี้