Menu

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิศาลเจ้าปู่ – ย่า อุดรธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิศาลเจ้าปู่ – ย่า อุดรธานีซึ่งได้จัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน อุดรธานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนาธรรม และเป็นศูนย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการชงชา และความรู้เกี่ยวกับการดื่มชา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม โดยได้มีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งทางสถาบันชา ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับชา อาทิเช่น
สายพันธุ์ชาในประเทศไทย ประเภทของชา ขั้นตอนการผลิตชา วิธีการชงชา กระบวนการแปรรูปชาที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของชา เป็นต้น ณ สำนักงานสถาบันชา อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง