Menu

สถาบันชาร่วมนำเสนอข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการ Sustainable Green Tourism Development in The Cultivated Communities of Japan and Thailand ของ Center for Tourism Research, Wakayama University โดยได้เดินทางศึกษาดูงานร่วมกับตัวแทนเกษตรกรบ้านห้วยน้ำกืน จำนวน 2 ท่าน
ณ เมือง Kyoto, Nara และ Wakayama ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรของกลุ่มผลิตชาอินทรีย์บ้านห้วยน้ำกืน เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในกลุ่ม และเป็นการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมทั้งปลูกฝั่งให้เยาวชนเกิดการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างฉลาด ณ หมู่บ้านห้วยน้ำกืน  ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย